fbpx

Останати

5

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Portfolio

Осигурување од одговорност

Осигурување на законската одговорност на осигуреникот за штета настаната со смрт, повреда на телото или здравјето како и оштетување или уништување на ствари на трето лице. Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала важи – или од…
Read More
Menu