fbpx

Транспорт

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Транспорт
  4. chevron_right
  5. Транспорт

Со осигурувањето на транспорт се обезбедува осигурителна заштита од ризици кои се идни и независни од волјата на осигуреникот, и неизвесни, а се случуваат врз стоката која се транспортира. Во зависност од видот на транспортното средство може да се осигура стока при:

  • Копнен транспорт
  • Воздушен транспорт
  • Воден транспорт
Пожар и други опасности
Пловни објекти
Menu