fbpx

Осигурување од одговорност

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Останати
  4. chevron_right
  5. Осигурување од одговорност

Осигурување на законската одговорност на осигуреникот за штета настаната со смрт, повреда на телото или здравјето како и оштетување или уништување на ствари на трето лице.

Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала важи – или од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност.

Правна помош
Земјоделие
Menu