fbpx

Општи и посебни услови

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Општи и посебни услови
Класа 01 – незгода
Класа 02 – Доброволно приватно здравствено осигурување
Класа 03 и 04 – моторни и шински возила (каско)
Класа 05 и 11 – авио каско и авио одговорност
Класа 06 – осигурување на пловни објекти (каско)
Класа 07 – стока во превоз (карго)
Класа 08 – осигурување на имот од пожар и природни непогоди
Класа 09 – други осигурувања на имот поради град, мраз и други штети
Класа 10 – осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
Класа 12 – oдговорност од употреба на пловни објекти
Класа 13 – општо осигурување од одговорност
Класа 14 – осигурување на кредити
Класа 16 – Финансиски загуби
Класа 17 – осигурување на правна помош
Класа 18 – осигурување на туристичка помош
Услови – за користење на интернет страната и купување преку интернет на Кроација oсигурување
Класа 01 – незгода
01 - Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 10.04.2020 02 - Дополнителни услови за паушално осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 04 - Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 05 - Дополнителни услови за колективно осигурување на членови на домаќинство на земјод. производители од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 06 - Дополнителни услови за колективно осигурување на пензионери од последици од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 07 - Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници за време на управување и возење на моторни 01.03.2013 08 - Дополнителни услови за осигурување членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 09 - Дополнителни услови за осигурување на ловечки и риболовни организации од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 10 - Дополнителни услови за осигурување на лица при вршење доброволна противпожарна и друга спасувачка дејност 01.03.2013 11 - Дополнителни услови осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни 01.03.2013 12 - Дополнителни услови за осигурување на членови на културно-уметнички друштва од последици нанесреќен случај 01.03.2013 13 - Дополнителни услови за осигурување на деца од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 14 - Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 15 - Дополнителни услови за осигурување на учесници во доброволни работни акции од последици на несреќен случај (незгода) 22.12.2020 16 - Дополнителни услови за осигурување на младина за време на обука во единиците на територијална одбрана 01.03.2013 17 - Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели,мотели,кампови,бунгалови,капалишта,лекувалишта од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 18 - Дополнителни услови за осигурување гости на јавни капалишта и плажи од последици на несреќен случај (незгода)01.03.2013 19 - Дополнителни услови за осигурување на посетители на културно - уметнички, спортски и други приредби 01.03.2013 20 - Дополнителни услови за осигурување на посетители на објекти за рекреација од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 21 - Дополнителни услови за осигурување на туристи и излетници од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 22 - Дополнителни услови за осигурување на потрошувачи на електрична енергија, гас и слично од последици од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 23 - Дополнителни услови за осигурување на претплатници од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 24 - Дополнителни услови за осигурување на штедачи од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 25 - Дополнителни услови за осигурување демонтери на мини, гранати и други експлозивни средства од последици на несреќен случај 01.03.2013 26 - Дополнителни услови за осигурување на каскадери и лица кои учествуваат во акробации и други опасни сцени 01.03.2013 27 - Дополнителни услови за осигурување на младина за време на обука во единиците на територијална одбрана 22.12.2020 28 - Дополнителни услови за осигурување на лица за време на феријално летување, зимување и логорување 01.03.2013 29 - Дополнителни услови за осигурување учесници на курсеви за скијање и пливање од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 30 - Дополнителни услови за осигурување учесници во работнички спортски игри, детски или младински олипмпијади 01.03.2013 31 - Дополнителни услови за осигурување на хајкачи (гонители) во лов од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 32 - Дополнителни услови за осигурување на нуркачи од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 33 - Дополнителни услови за осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 34 - Дополнителни услови за осигурување на доброволни даватели на крв од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 35 - Дополнителни услови за осигурување на членови на планинарски сојуз од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 36 - Посебни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици од несреќен случај (незгода) со примена на валутна клаузула 22.12.2020 37 - Дополнителни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 38 - Дополнителни услови за задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 39 - Посебни услови за осигурување од одговорност на договарачот на осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода)01.03.2013 40 - Посебни услови за осигурување зголемени (анормални) ризици за осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 Таблица инвалидитет - незгода Дополнителни услови за осигурување работници - незгода 01.01.2023 Дополнителни услови за осигурување на операција 01.01.2023 Табела за определување на процент на траен инвалидтет како последица на несреќен случај (незгода) 30.07.2018 Табела на дневен надомест (15.05.2009) 41 - Дополнителни услови за осигурување од Тешки болести
Класа 09 – други осигурувања на имот поради град, мраз и други штети
18 - Општи услови за осигурување на имоти (01.03.2013) 19 - Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност (01.03.2013) 20 - Услови за осигурување на машини од кршење и од некои други опасности 30.12.2020 21 - Услови за осигурување од опасност од провална кражба и разбојништво 30.12.2020 22 - Услови за осигурување на стакло од кршење 30.12.2020 23 - Посебни услови за комбинирано осигурување на станови и ствари во домакинството (01.03.2013) 24 -Услови за осигурување на објекти во градба 30.12.2020 25 - Услови за осигурување на објекти во монтажа 30.12.2020 26 - Општи услови за осигурување на животни (01.03.2013) 27 - Посебни услови за осигурување животни (01.03.32013) 28 - Општи услови за осигурување на посеви и плодови (01.03.2013) 29 - Посебни услови за осигурување посеви и плодови (01.03.2013) 30 - Индексно осигурување на остварени приноси од плодови (29.10.2015) 31 - Услови за осигурување на имотот во јамите на рудниците со подземна експлоатација 30.12.2020 32 - Услови за осигурување на електронски сметачи процесори и слични уреди 30.12.2020 33 - Посебни услови за осигурување на стока во ладилници (01.03.2013) 34 - Услови за комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности 30.12.2020 35 - Посебни услови за комбинирано осигурување на техничка опрема финално(29.10.2015) 36 - Посебни услови за пакет осигурување за станови и предмети во домаќинството (23.12.2015) 37 - Посебни услови за осигурување од ризик земјотрес (Договор РЕО)18.02.2019 38 - Општи услови за осигурување на терминални уреди (03.04.2019) 39 - Посебни услови за осигурување на микро земјотрес (26.04.2019) 40 - Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност (01.03.2013) 41 - Посебни услови за осигурување на имотот на електростопанските претпријатија 01.03.2013 42 - Услови-за-осигурување-од-земјотрес-за-станбени-објекти-Европа-РЕ 43 - Услови-за-осигурување-од-земјотрес-за-деловни-објекти-Европа-РЕ 44 - Услови за осигурување на пакет мПретприемач 45 - Посебни услови за комбинирано осигурување на домаќинства ОПШТИ УСЛОВИ И ПОВОЛНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ HOME ORYX ASSISTANCE EXTRA
Класа 13 – општо осигурување од одговорност
04 - Општи услови за осигурување на одговорност 05 - Посебни услови за осигурување на професионална одговорност 06 - Посебни услови за осигурување на професионална одговорност на лекари и останати здравствени работници 07 - Посебни услови за осигурување од одговорност на друштвата за ревизија и овластени ревизори - трговци поединци 08 - Посебни услови за осигурување од одговорност од употреба на производ мк 09 - Посебни услови за осигурување од одговорност на работодавецот спрема работниците - вработените 10 - Посебни услови за осигурување од одговорност на адвокати (15.08.2017) 11 - Посебни услови за осигурување одговорност на нотари (02.06.2017) 12 - Посебни услови за осигурување одговорност на стечајни управници (01.03.2013) 13 - Посебни услови за осигурување од одговорност на друштвата за ревизија (01.03.2013) 14 - Услови за осигурување од одговорност на туристички агенции 30.12.2020 15 - Посебни услови за осигурување на професионална одговорност на друштва за обезбедување имоти и лица (01.03.2013) 16 - Посебни услови за осигурување од одговорност на угостителска дејност (01.03.2013) 17 - Посебни услови за осигурување од одговорност на трговец поединец - овластен геодет и трговско друштво за геодетски работи (01.03.2013) 18 - Посебни услови за осигурување од одговорност на извршители (01.03.2013) 19 - Посебни услови за осигурување од одговорност на членови на управен или надзорен одбор, одбор на директори и прокуристи (01.03.2013) 20 - Посебни услови за осигурување од одговорност на сметководители (08.11.2017) 21 - Услови за осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности
Menu