fbpx

Општи и посебни услови

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Општи и посебни услови
Класа 01 – незгода
Класа 02 – Доброволно приватно здравствено осигурување
Класа 03 и 04 – моторни и шински возила (каско)
Класа 05 и 11 – авио каско и авио одговорност
Класа 06 – осигурување на пловни објекти (каско)
Класа 07 – стока во превоз (карго)
Класа 08 – осигурување на имот од пожар и природни непогоди
Класа 09 – други осигурувања на имот поради град, мраз и други штети
Класа 10 – осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
Класа 12 – oдговорност од употреба на пловни објекти
Класа 13 – општо осигурување од одговорност
Класа 14 – осигурување на кредити
Класа 16 – Финансиски загуби
Класа 17 – осигурување на правна помош
Класа 18 – осигурување на туристичка помош
Услови – за користење на интернет страната и купување преку интернет на Кроација oсигурување
Класа 01 – незгода
01 - Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 10.04.2020 02 - Дополнителни услови за паушално осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 04 - Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 05 - Дополнителни услови за колективно осигурување на членови на домаќинство на земјод. производители од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 06 - Дополнителни услови за колективно осигурување на пензионери од последици од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 07 - Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници за време на управување и возење на моторни 01.03.2013 08 - Дополнителни услови за осигурување членови на спортски организации од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 09 - Дополнителни услови за осигурување на ловечки и риболовни организации од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 10 - Дополнителни услови за осигурување на лица при вршење доброволна противпожарна и друга спасувачка дејност 01.03.2013 11 - Дополнителни услови осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни 01.03.2013 12 - Дополнителни услови за осигурување на членови на културно-уметнички друштва од последици нанесреќен случај 01.03.2013 13 - Дополнителни услови за осигурување на деца од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 14 - Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици од несреќен случај (незгода) 22.12.2020 15 - Дополнителни услови за осигурување на учесници во доброволни работни акции од последици на несреќен случај (незгода) 22.12.2020 16 - Дополнителни услови за осигурување на младина за време на обука во единиците на територијална одбрана 01.03.2013 17 - Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели,мотели,кампови,бунгалови,капалишта,лекувалишта од незгода 22.12.2020 18 - Дополнителни услови за осигурување гости на јавни капалишта и плажи од последици на несреќен случај (незгода)01.03.2013 19 - Дополнителни услови за осигурување на посетители на културно - уметнички, спортски и други приредби 01.03.2013 20 - Дополнителни услови за осигурување на посетители на објекти за рекреација од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 21 - Дополнителни услови за осигурување на туристи и излетници од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 22 - Дополнителни услови за осигурување на потрошувачи на електрична енергија, гас и слично од последици од незгода 22.12.2020 23 - Дополнителни услови за осигурување на претплатници од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 24 - Дополнителни услови за осигурување на штедачи од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 25 - Дополнителни услови за осигурување демонтери на мини, гранати и други експлозивни средства од последици на несреќен случај 01.03.2013 26 - Дополнителни услови за осигурување на каскадери и лица кои учествуваат во акробации и други опасни сцени 01.03.2013 27 - Дополнителни услови за осигурување на младина за време на обука во единиците на територијална одбрана 22.12.2020 28 - Дополнителни услови за осигурување на лица за време на феријално летување, зимување и логорување 01.03.2013 29 - Дополнителни услови за осигурување учесници на курсеви за скијање и пливање од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 30 - Дополнителни услови за осигурување учесници во работнички спортски игри, детски или младински олипмпијади 01.03.2013 31 - Дополнителни услови за осигурување на хајкачи (гонители) во лов од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 32 - Дополнителни услови за осигурување на нуркачи од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 33 - Дополнителни услови за осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 34 - Дополнителни услови за осигурување на доброволни даватели на крв од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 35 - Дополнителни услови за осигурување на членови на планинарски сојуз од последици на несреќен случај (незгода) 01.03.2013 36 - Посебни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици од незгода со примена на валутна клаузула 22.12.2020 37 - Дополнителни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 38 - Дополнителни услови за задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 39 - Посебни услови за осигурување од одговорност на договарачот на осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода)01.03.2013 40 - Посебни услови за осигурување зголемени (анормални) ризици за осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода) 01.03.2013 41 - Дополнителни услови за осигурување од Тешки болести 01.01.2022 . 42 - Дополнителни услови за осигурување работници од последици на незгода 01.01.2023 43 - Дополнителни услови за осигурување на операција како последица од несреќен случај 01.01.2023 44 - Дополнителни услови за тешки болести како последица од несреќен случај (незгода) 02.02.2023 45 - Дополнителни услови за тешки болести како последица од несреќен случај (незгода) 20.10.2023 Табела за определување на процент на траен инвалидтет како последица на несреќен случај (незгода) 30.07.2018 Табела за определување на процент на траен инвалидтет како последица на несреќен случај (незгода) 01.01.2023 Табела на дневен надомест (15.05.2009)
Класа 09 – други осигурувања на имот поради град, мраз и други штети
18 - Општи услови за осигурување на имоти (01.03.2013) 19 - Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност (01.03.2013) 20 - Услови за осигурување на машини од кршење и од некои други опасности 30.12.2020 21 - Услови за осигурување од опасност од провална кражба и разбојништво 30.12.2020 22 - Услови за осигурување на стакло од кршење 30.12.2020 23 - Посебни услови за комбинирано осигурување на станови и ствари во домакинството (01.03.2013) 24 -Услови за осигурување на објекти во градба 30.12.2020 25 - Услови за осигурување на објекти во монтажа 30.12.2020 26 - Општи услови за осигурување на животни (01.03.2013) 27 - Посебни услови за осигурување животни (01.03.32013) 28 - Општи услови за осигурување на посеви и плодови (01.03.2013) 29 - Посебни услови за осигурување посеви и плодови (01.03.2013) 30 - Индексно осигурување на остварени приноси од плодови (29.10.2015) 31 - Услови за осигурување на имотот во јамите на рудниците со подземна експлоатација 30.12.2020 32 - Услови за осигурување на електронски сметачи процесори и слични уреди 30.12.2020 33 - Посебни услови за осигурување на стока во ладилници (01.03.2013) 34 - Услови за комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности 30.12.2020 35 - Посебни услови за комбинирано осигурување на техничка опрема финално(29.10.2015) 36 - Посебни услови за пакет осигурување за станови и предмети во домаќинството (23.12.2015) 37 - Посебни услови за осигурување од ризик земјотрес (Договор РЕО)18.02.2019 38 - Општи услови за осигурување на терминални уреди (03.04.2019) 39 - Посебни услови за осигурување на микро земјотрес (26.04.2019) 40 - Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност (01.03.2013) 41 - Посебни услови за осигурување на имотот на електростопанските претпријатија 01.03.2013 42 - Услови-за-осигурување-од-земјотрес-за-станбени-објекти-Европа-РЕ 43 - Услови-за-осигурување-од-земјотрес-за-деловни-објекти-Европа-РЕ 44 - Услови за осигурување на пакет мПретприемач 45 - Посебни услови за комбинирано осигурување на домаќинства ОПШТИ УСЛОВИ И ПОВОЛНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ HOME ORYX ASSISTANCE EXTRA 46 - Општи услови за осигурување на терминални уреди 17.05.2024
Класа 13 – општо осигурување од одговорност
04 - Општи услови за осигурување на одговорност 05 - Посебни услови за осигурување на професионална одговорност 06 - Посебни услови за осигурување на професионална одговорност на лекари и останати здравствени работници 07 - Посебни услови за осигурување од одговорност на друштвата за ревизија и овластени ревизори - трговци поединци 08 - Посебни услови за осигурување од одговорност од употреба на производ мк 09 - Посебни услови за осигурување од одговорност на работодавецот спрема работниците - вработените 10 - Посебни услови за осигурување од одговорност на адвокати (15.08.2017) 11 - Посебни услови за осигурување одговорност на нотари (02.06.2017) 12 - Посебни услови за осигурување одговорност на стечајни управници (01.03.2013) 13 - Посебни услови за осигурување од одговорност на друштвата за ревизија (01.03.2013) 14 - Услови за осигурување од одговорност на туристички агенции 30.12.2020 15 - Посебни услови за осигурување на професионална одговорност на друштва за обезбедување имоти и лица (01.03.2013) 16 - Посебни услови за осигурување од одговорност на угостителска дејност (01.03.2013) 17 - Посебни услови за осигурување од одговорност на трговец поединец - овластен геодет и трговско друштво за геодетски работи (01.03.2013) 18 - Посебни услови за осигурување од одговорност на извршители (01.03.2013) 19 - Посебни услови за осигурување од одговорност на членови на управен или надзорен одбор, одбор на директори и прокуристи (01.03.2013) 20 - Посебни услови за осигурување од одговорност на сметководители (08.11.2017)
Menu