fbpx

Транспорт

4

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Portfolio

Транспорт

Со осигурувањето на транспорт се обезбедува осигурителна заштита од ризици кои се идни и независни од волјата на осигуреникот, и неизвесни, а се случуваат врз стоката која се транспортира. Во зависност од видот на транспортното средство може да се осигура стока…
Read More

ЦМР

Осигурување кое ја покрива одговорноста на осигуреникот како превозник кон корисниците на превозот за целосна или делумна загуба, оштетување или за задоцнување на пратките во домашен и меѓународен превоз, превземени на превоз со товарен лист или договор.
Read More
Menu