fbpx

Земјотресите не можеме да ги предвидиме

Земјотресите не можеме да ги предвидиме, но затоа можеме да ја предвидиме осигурената сума при евентуална штета од истиот.

Осигурувањето од земјотрес ви нуди материјална сигурност за штета којашто може да ја предизвика земјотресот. Природните појави не можеме да ги контролираме. Затоа Кроациа осигурување има продукт со кој ќе можете да бидете спокојни. Осигурување на стамбени и  деловни објекти од земјотрес.

При несреќен случај Кроација осигурување врши брза проценка на штети на основ од фотографии, осигурените лица добиваат нужно сместување, а компанијата е обврзана за исплата на средства за расчистување на градежниот шут. Сите загуби или штети на имотот што се случиле во кој  било период од седумдесет и два последователни часа во кои спаѓа настанот, а истите загуби или штети се непосредно предизвикани од земјотрес или последователен потрес, ќе се смета дека се предизвикани од еден земјотрес и следствено сочинуваат една загуба во смисла на оваа полиса.

Она што не прави поразлични од останатите компании кои го нудат овој тип на осигурување  е тоа што овој производ го нудиме како самостоен кој може да се купи без да се врзува за друго имотно осигурување (пожар или домаќинско).

,

Поврзани Објави

Нема пронајдено податоци

Menu